Objectius de les jornades


• Analitzar i desmuntar els principis de la violència política en diferents contextos.
• Descobrir el poder noviolent de l'acte creatiu.
• Compartir experiències artístiques i creatives en contextos de violència política.
• Redescobrir les nostres capacitats i habilitats per a expressar-nos creativament.

A qui van adreçades?

A tot l'alumnat de la Universitat Autònoma de Barcelona, membres d'organitzacions socials i artístiques, professionals de la pedagogia, mestres i totes aquelles persones i col•lectius interessats en desenvolupar les eines creatives per tal de fer front als conflictes i la creativitat. Les Cinquenes Jornades de Creativitat i Conflicte estan reconegudes amb la convalidació d'1.5 crèdits de lliure elecció per l'alumnat de llicenciatura de la UAB.

Per tal d'aconseguir el certificat de reconeixement, és necessària l'assistència a les Jornades (taules rodones i tallers) així com l'elaboració d'una reflexió personal sobre la vinculació entre conflicte, creativitat i violència política. El tema és obert i lliure; es pot reflexionar sobre alguna de les taules de les Jornades; sobre alguna vivència personal en els tallers; sobre algun tema tractat o frase pronunciada en aquestes i que us hagi inspirat... (Característiques: Una pàgina DIN-A4, en la que hi ha de constar, a més, el nom de la persona, DNI, correu electrònic i taller en el que heu participat). La reflexió personal s'ha d'enviar a la següent adreça electrònica jornadescc@yahoo.es. Data límit: 26 d'abril. Amb posterioritat al dia 26 d'abril s'enviarà un e-mail a tothom qui hagi entregat la reflexió per venir a buscar el certificat a l'Escola de Cultura de Pau.