Escola de Cultura de Pau
  Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter

dins del web


Promoció de l’educació per la pau a l’educació obligatòria i universitaria

Integració de l'educació per la justícia global als ensenyaments científico-tècnics

educacioglobalcienctec.wordpress.com Projecte adreçat a professorat d'educació secundària de ciències i tecnologia interessat en fer de la seva aula un espai d'educació per a la ciutadania global, alhora que ensenyar ciències o tecnologia.

Aquest projecte està impulsat per l’Institut per a la Sostenibilitat de la UPC i l’Escola de Cultura de Pau de la UAB, gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona. Es realitza entre abril de 2016 i octubre de 2017.

Teixint fils d'emocions

arpilleresescolapau.wordpress Aquest projecte presenta una proposta per harmonitzar l’aula, una experiència d’educació per la pau profunda i transformadora a través de l'art i la creativitat.

“Arpilleres és un espai dins l’aula, plantejat com un procés creatiu i artístic amb teles, agulles i fils, que es desenvolupa des de les diferents àrees del currículum a partir d’una història i/o narrativa personal." (Neus Bartrolí)

Conflict Matters online platform

Sabent que molt professorat i personal educador té interès de descobrir i compartir nous enfocaments i pràctiques, la Fundació Evens ha posat en marxa aquesta web com una nova plataforma per permetre la difusió de bones pràctiques i la seva connexió.

Conflict Matters online platform Conflict Matters és un espai a disposició de mestres, professorat, educadors/es i formadors/es que treballen des de i per a l’educació en el conflicte, i que tenen interès de connectar amb altres experiències europees.

Des de fa alguns anys, l’ Evens Fundation ha recopilat informació sobre bones pràctiques educatives per a la pau a través del seu Premi Evens d’Educació per a la Pau (amb el que l’ECP va ser guardonada en la seva primera edició, el 2011) , així com a través de projectes d’intercanvis entre escoles i mestres de diversos països, i de laboratoris d'aprenentatge entre formadors/es.

Sabent que molt professorat i personal educador té interès de descobrir i compartir nous enfocaments i pràctiques, la Fundació Evens ha posat en marxa aquesta web com una nova plataforma per permetre la difusió de bones pràctiques i la seva connexió.

Els objectius d'aquesta plataforma són:
• Fer visible la diversitat de bones pràctiques educatives d’arreu d’Europa entorn l’educació en el conflicte.
• Identificar els elements clau que fan que una pràctica resulti un èxit.
• Proporcionar un espai per a la pràctica reflexiva i l'avaluació externa.
• Facilitar el contacte entre bones pràctiques d'educació en i per al conflicte.

Les pràctiques que trobareu en aquest mapa s'han seleccionat i descrit després d'un procés de diàleg entre la Fundació Evens, l'Escola de Cultura de Pau de la UAB i cada una de les entitats practicants. Aquest procés els ha ajudat a valorar la pròpia pràctica, reflexionar sobre el procés a través del qual la van construint i destacar-ne els resultats positius.

Observatori de llibres de text:

A partir d’un suggeriment de les I Jornades del moviment per la pau català celebrades a Barcelona al novembre de 2009, l’ICIP impulsa, amb la col·laboració d’investigadores de l’ECP, una investigació sobre els valors promoguts pels llibres de text catalans, començant pels llibres de text de ciències socials de 4t d’ESO.

ANÀLISI DELS LLIBRES DE TEXT DE CIÈNCIES SOCIALS DES D'UNA PERSPECTIVA DE PAU (QUART D'ESO, 2008-2011) La recerca vol contribuir a l’objectiu general de facilitar la incorporació en els llibres de text dels criteris d’educació per la pau i ha estat duta a terme per un equip configurat per professorat d’història i per educadores per la pau. A la vegada, ha inclòs un procés dialèctic amb professorat de 4t d’ESO, autores i autors, i editorials d’aquest llibres. Tot plegat s’ha plasmat en l’Informe Anàlisi dels llibres de text de ciències socials des d’una perspectiva de pau (Quart d’ESO, 2008-2011)

Tal i com recull el currículum oficial català, les ciències socials "han de facilitar el desenvolupament de la consciència ciutadana de l'alumnat", fet que suposa, com detalla l'informe, educar en els valors i les actituds de la pau, la solidaritat, el respecte a la diversitat i als altres. D'acord amb aquests valors, i en coherència amb la Declaració i Programa d'acció per a una Cultura de Pau promoguda per les Nacions Unides, la recerca s'ha fixat en sis àmbits temàtics: 1) pau i conflicte; 2) pobresa i justícia social; 3) gènere; 4) diversitat; 5) medi ambient; i 6) democràcia i drets humans. S'han analitzat, també, les metodologies proposades pels llibres de text.

L'anàlisi ha permès identificar que si bé alguns àmbits queden prou ben reflectits, com és el cas de conflicte social i pobresa (es mostra la visió de les classes més pobres, i la seva mobilització per tal d'aconseguir canvis en la seva situació), i de democràcia i drets humans (es descriuen amb detall diferents formes polítiques, i corrents ideològics alternats), d'altres temes són incorporades de manera desigual o queden invisibles.

En la perspectiva de gènere i la diversitat, s'aprecien esforços per tractar els temes de forma específica (en el cas de les dones), i des del respecte a la diferència, però s'identifica la necessitat de transversalitzar aquestes perspectives en els llibres (així, per exemple, les dones són invisibles en massa moments de la història, o s'utilitza massa vegades un punt de vista eurocèntric).

L'informe valora que els àmbits temàtics vinculats a la comprensió d'una banda, de pau, violència, conflicte, i de l'altra banda, de medi ambient són les menys incorporades pels llibres de text. Es detecta una falta d'incorporació en la matèria de les ciències socials de plantejaments arrelats en l'educació per la pau (en els llibres estudiats, per exemple, es descriuen moltes més experiències de violència i de guerres que de pau, o no sempre s'expliquen les causes i menys encara les conseqüències sobre les persones de les guerres). També la reflexió sobre la relació de l'activitat humana sobre el medi ambient és pràcticament inexistent. Pel que fa a la metodologia, amb el ben entès que no han estat considerades les guies didàctiques que acompanyen als llibres, val a dir que les activitats proposades són principalment de tipus individual i de comprensió lectora.

Aquestes observacions han permès formular una trentena de recomanacions. Entre les de tipus generals, es planteja, entre d'altres, la necessitat d'aprofundir sobre els reptes que suposa la incorporació del treball per competències en els llibres de text; d'aprofitar els documents per a transmetre una visió més crítica de la història o de revisar críticament els conceptes i expressions tradicionalment utilitzats a la historiografia. A més de les generals, l'informe aporta 25 recomanacions específiques als àmbits temàtics i al metodològic, com ara contemplar les conseqüències que les guerres, els models econòmics, els règims polítics, etc. tenen sobre la població, a banda dels efectes polítics

Competències bàsiques i educació pel desenvolupament:

El projecte constitueix un espai de formació i reflexió entre professorat i personal tècnic d’ONG per tal d’integrar els continguts de l’educació pel desenvolupament a les competències bàsiques previstes pel currículum oficial.
Competències i EpD
Durant tot l’any 2011 i principis del 2012 es segueix un procés de formació conjunt. A partir del 2012, grups paritaris de professorat i personal d’ONG reflexionen entorn de quatre temes: com incorporar continguts l’educació pel desenvolupament en l’educació primària, com incorporar continguts d’educació pel desenvolupament en l’educació secundària, quines metodologies fer servir per ensenyar l’educació pel desenvolupament, i com avaluar-ne l’aprenentatge a l’aula. El fruit d’aquestes reflexions es porta a la pràctica en forma de projecte-pilot en el món escolar i d’ONG al llarg del curs (2013-2014).

Més informació: http://competenciesiepd.blog.pangea.org

La construcció de pau en el marc escolar. L’educació per la pau i la convivència escolar: dues mirades complementàries:

En el marc del 1r premi Evens d’Educació per la Pau, l’ECP elabora i difon un document que reflexiona sobre les diferents possibilitats i oportunitats de treballar l’educació per la pau en un entorn escolar en el context europeu.

Peace and Coexistence Education in School Settings: A Teacher Training Perspective Descarrega el document

 


Taller Creativitat i conflicte.
25 de juliol, 16:00 a 20:00
Per Neus Bartrolí i Marina Caireta

Taller adreçat a 36 monitors/es dels campaments urbans d’agost que el projecte Baobab realitza per infants de Barcelona. Els tallers estan impulsats per l’IMEB (Ajuntament de Barcelona).

Més informació aquí Veure BUTLLETÍ DE L'ECP, Núm. 49, Març-Abril 2017