PRESENTACIÓ

L’Escola de Cultura de Pau (ECP) es va crear el 1999 amb el propòsit d’organitzar activitats acadèmiques, d’investigació i intervenció relacionades amb la cultura de pau, l’anàlisi, la prevenció i la transformació de conflictes, l’educació per a la pau, el desarmament i la promoció dels drets humans.D’acord amb aquests objectius, actualment l’ECP centra el seu treball en els àmbits d’actuació següents:

INVESTIGACIÓ. Anàlisi i divulgació de coneixement sobre conflictes armats, crisis sociopolítiques, processos de pau, diplomàcia paral·lela, dimensió de gènere en els conflictes i la construcció de pau, i educació per a la pau. Això s’aconsegueix a través d’activitats com:

▪ Publicacions periòdiques, trimestrals i anuals, així com informes en profunditat i articles sobre la conjuntura internacional en matèria de conflictes armats i situacions de tensió, processos de pau i la dimensió de gènere en els conflictes i la construcció de pau.
▪ Informes de consultoria per a diferents tipus d’actors locals i internacionals sobre conflictes, construcció de pau, gènere i educació per a la pau.
▪ Ponències i participacions en congressos i jornades per donar a conèixer la recerca.
▪ Elaboració de materials didàctics o divulgatius.

FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ. Promoció i desenvolupament dels continguts, habilitats i actituds lligades a la cultura de pau, com els elements claus de l’anàlisi dels conflictes armats actuals, la dimensió de gènere en els conflictes armats, la sensibilitat al conflicte, l’educació en i per al conflicte, la imatge de l’enemic i l’abordatge de temes controvertits. Aquests continguts es transmeten mitjançant activitats com:

▪ Docència en l’àmbit universitari a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): Diplomatura de Postgrau sobre Cultura de Pau.
▪ Participació en màsters i postgraus (estudis de tercer cicle) a d’altres universitats.
▪ Formació i assessorament a professionals (professorat, treballadors socials, entre altres) sobre com abordar el conflicte i/o com incorporar l’educació per a la pau a la seva pràctica laboral.
▪ Dinamització de cursos online.
▪ Tallers de formació o sensibilització, conferències, xerrades i seminaris.
▪ Publicació d’articles divulgatius i participació en entrevistes en premsa.

INTERVENCIÓ. Promoció d’accions i projectes adreçats a persones-clau (responsables de polítiques públiques, actors, multiplicadors, xarxes de pau) amb vocació transformadora, com la promoció d’agendes de pau i la incorporació de valors i continguts de l’educació per la pau i la Justícia Global a l’educació formal i informal.

▪ Implementació de projectes a mig termini adreçats a transformar una realitat relacionada amb la construcció de pau a nivell micro o macro-social.
Recerca i formulació de recomanacions, per tal de nodrir i aportar reflexions i mirades comparatives sobre construcció de pau a actors-clau implicats en activitats de la diplomàcia paral·lela en determinats contextos.
▪ Incidència en actors-clau vinculats amb l’elaboració i disseny de polítiques públiques sobre temes de caire internacional (construcció de pau) i de caire educatiu (educació per la pau).
▪ Participació en iniciatives i xarxes per a incidir en l’agenda de pau, en particular per promoure el desarmament, l’educació per la pau, la dimensió de gènere en la construcció de pau, i el suport a negociacions de pau.