Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter
Informes i articles
Espiral d'inestabilitat al Congo. PDF Imprimeix Correu electrònic
dimecres, 21 de desembre de 2011 09:25

Josep Mª Royo Aspa, Investigador de l'Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
Setmanari Directa

El president de la Repúbli-ca Democràtica del Congo (RDC), Joseph ANNA TÓ Kabila, ha estat proclamat guanyador a les eleccions presidencials del 28 de novem- bre amb un 48,95% dels vots, enmig d’acusacions d’irregula- ritats i de frau electoral. Els resultats foren revelats el 9 de desembre, tres dies després del calendari estipulat prèviament, fet que va desencadenar tot tipus d’especulacions. El principal candidat opositor, Étienne Tshisekedi, que ha obtingut el 32,33% dels vots, ha rebutjat els resultats i s’ha autoproclamat guanyador de les eleccions. El Centre Carter i la UE, amb missions sobre el terreny, han anunciat que els resultats manquen de credibili- tat, i han qüestionat el recomp- te de vots fet per la Comissió que fou líder d’uns dels princi- Abans de conèixer els resultats són responsables de saquejos, Electoral Nacional Indepen- pals grups armats durant la ja s’havia declarat, simbòlica violència sexual, atacs contra dent, qualificat de caòtic. Els guerra entre el 1998 i el 2003, però irresponsablement, la població civil, el desplaça- vots de gairebé 5.000 col·legis el RCD/K-ML, avui en dia president, fet que ha augmen- ment forçat del voltant d’1,7 electorals d’un total de 64.000, reconvertit en partit polític. tat les revolucions de la cam- milions de persones i la conti- el 7,6%, no han estat comptats, Aquesta guerra, anomenada la panya, perquè temia que nuació de l’espoliació dels 2.000 dels quals corresponen a Primera Guerra Mundial l’actual president i candidat a recursos naturals des de que la capital, un dels feus oposi- Africana perquè hi participa- la reelecció, Joseph Kabila, un grup d’experts ho certifi- tors. Els principals líders ren una desena de països de la utilitzés tots els mecanismes al qués l’any 2001. En aquest opositors han demanat la regió, tot i que assolí diversos seu abast per a evitar una sentit, els Estats Units han mediació de Nacions Unides, la acords de pau pels quals es derrota, com així sembla que començat a legislar per a UA i la UE per resoldre la retiraren les Forces Armades ha estat. Milers d’observadors prevenir a les seves empreses situació. Alguns carrers de la dels països veïns, continua locals i uns centenars d’inter- la participació d’aquesta capital, Kinshasa, s’han conver- oberta perquè encara queden nacionals (de la SADC, de la UE, espoliació, malgrat que Europa tit en veritables camps de alguns grups armats locals i del Centre Carter) van intentar i sobretot la Xina, la principal batalla, on els partidaris de estrangers presents a l’est del supervisar el respecte pels compradora dels recursos l’oposició vinculats al partit de país creant un clima de violèn- drets humans i la celebració naturals congolesos, guarden Tshisekedi, UDPS, han aixecat cia i inseguretat. Durant la d’unes eleccions lliures i un silenci còmplice, així com barricades i s’han enfrontat als campanya, milers de persones transparents, tot i que aquest Ruanda, porta de sortida cossos de seguretat, que han es van concentrar per a escol- cop la comunitat internacional d’aquests minerals, i també utilitzat gasos lacrimògens i tar els principals candidats, en ha aportat molts menys obser- responsable de l’actual situació trets a l’aire. La situació, per a un clima general de tranquil·li- vadors i l’ONU no va establir que pateix la RDC. Així, els molts observadors, és explosi- tat, tot i que els programes una missió electoral. Els reptes diferents reptes que aquest va. Tot i que la comunitat electorals han estat absents de han estat enormes: quasi país afrontava el 2006 conti- internacional ha fet una crida a la campanya. Cal constatar que 64.000 col·legis electorals i nuen, en gran mesura, sense la contenció i a l’acceptació aquest incipient clima de debat 186.000 urnes per a 32 milions ser resolts: la persistència de la dels resultats, l’exèrcit i la i reflexió fa cinc anys hagués d’electors censats. Això s’ha violència i les violacions dels policia es troben en estat estat impossible, però els fets traduït, gairebé inevitable- drets humans, una justícia d’alerta disposats a fer accep- parlen per sí mateixos. Tanma- ment, amb nombroses irregula- lenta, cara i ineficient, un estat tar els resultats, si cal, per la teix, l’espiral de tensió i violèn- ritats, tot i que no sabrem fins feble i corrupte, l’educació i la força. Tanmateix, la lògica cia s’ha incrementat a d’altres a quin punt han estat decisives sanitat universals són encara crida a la calma i la primera parts del país, causant un en el resultat final. El mateix un somni, com també l’accés a reacció demanant l’acceptació balanç de 18 víctimes mortals, Kabila ha reconegut l’existèn- la llum i l’aigua corrent a dels resultats també implica on s’han produït actes d’intimi- cia d’irregularitats però nega, moltes parts del país, una acceptar el frau per part de la dació, discursos polaritzats, lògicament, que puguin afectar economia extravertida que comunitat internacional que demagogs i que clamen per la el resultat final. Els diferents provoca que la majoria de ara s’està constatant d’unes instrumentalització de les candidats han obtingut bons manufactures s’hagin d’impor- dimensions majors del que es diferències ètniques, a la ràdio, resultats als seus respectius tar, els conflictes per la propie- podia imaginar. Tanmateix, la el principal mitjà de comunica- feus clientelars, fet que no tat de la terra continuen acla- campanya electoral va transcó- ció d’aquest país, i en menor sorprèn ningú, tot i que els parant els jutjats... i no sembla rrer en un clima de certa calma. mesura a la televisió, controla- resultats de Kabila a algunes que aquestes eleccions vagin a Butembo, una de les principals da per la majoria presidencial. regions, amb prop del 100% resoldre, en el curt termini, tots de la regió del Grand Nord, a la Étienne Tshisekedi, l’etern dels vots emesos favorables a la aquests reptes. El que cal província de Kivu Nord, a l’est opositor congolès, sota el seva candidatura, han alimen- destacar que ha aportat aquest de la RDC, va acollir durant els règim de Mobutu i sota els tat les lògiques demandes de procés electoral és més debat darrers dies els mítings electo- diferents governs de Kabila frau. La violència i la insegure- en el sí de la societat congole- rals del candidat a la reelecció, pare i fill, creia que havia tat encara afecten l’est del país, sa, però el que no pot fer Kabila Joseph Kabila, i dels principals arribat la seva oportunitat, i sobretot a les zones rurals i i la comunitat internacional és candidats opositors Vital per això es va negar a acceptar selvàtiques allunyades de les acceptar aquest frau perquè Kamerhe i Étienne Tshisekedi, un pacte amb els principals ciutats i les vies de comunica- significa robar l’esperança de així com també del fill d’aques- líders de l’oposició, fet que ció: les diferents milícies i els la ciutadania per superar els ta terra, Mbusa Nyamwisi, el l’hauria acostat a la victòria. cossos de seguretat de l’Estat reptes que el país enfronta.

Article (pdf)

 

Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 42 
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat