CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
Municipis constructors de Pau
Recull d'eines creades a partir del debat entre teoria i pràctica, amb l'objectiu d'ajudar els i les professionals en les intervencions en els conflictes.
1. Afrontar els dilemes de la participació.
Processos participatius i els dilemes de la participació (gènere, representativitat, representació, moments, actors...) “Es podria identificar certs temors per part de l’administració per tractar els conflictes de manera participativa. Quan es donen, els processos participatius estan dissenyats? Entre les diferents qüestions que cal tenir en compte quan fem la interlocució amb els actors, sobresurten: de qui traiem la informació i amb qui negociem (és només la veïna que sempre es queixa, o tenim un panorama ampli de la opinió dels veïns? Estem incloent les dones? Etc.)”.
2. Centrar-se en les necessitats: la comunicació noviolenta
Què passa amb els lideratges que són negatius. En relació al punt anterior, també hi pot haver dificultats quan els interlocutors tenen lideratges negatius, que volen imposar les seves posicions per la força, o que s’atorguen una representativitat que no és real. En aquests casos, és important buscar i apoderar lideratges alternatius, així com qüestionar quina legitimitat real tenen.
3. Avançar en la provenció
La importància dels processos de provenció: “En tot conflicte és útil haver treballat i veure com dur a terme processos de provenció: generació de coneixement i confiança entre els veïns, habilitats personals d’escolta, etc. Aquesta idea es connecta amb la importància de generar vincles: entre les persones dels barris, buscar elements connectors entre les parts polaritzades”.
4. Plantejar la crisis com a oportunitat
Entrar en crisi pot ser una oportunitat: “A vegades és important permetre que existeixi una crisi per abordar una situació”.
5. Superar la imatge de l’enemic
La imatge de l’enemic: "Molts casos impliquen un component de discurs de l'odi, rumors... cal veure com treballar amb això (confrontar els veïns o no, intentar estirar del fil per desmuntar els seus arguments, etc.). Es valoren positivament les formacions sobre anti-rumors".
6. Implicar tots els actors
La importància de conèixer tots els actors implicats: "Cal tenir identificats tots els actors, i no només tenir clar quina funció compleixen (aproximació utilitarista de per a què em pot servir cada actor), sinó també quins són els seus interessos, i com es pot treballar conjuntament".
7. Diagnosticar el context
A on sóc jo? “La intervenció en el conflicte suposa, també, analitzar quin és el rol que juguem com a “operadores” del conflicte. Aquesta anàlisi cal fer-la, entre d’altres, en termes de poder, d’oportunitats i àrees d’influència, etc.”
8. Treballar des de la cooperació
La cooperació ens aporta un escenari que desencadena actituds, comportaments i formes d’organització constructores de pau positiva.
9. Pràctiques restauratives
Calen eines per afrontar els conflictes i reparar els danys, les pràctiques restauratives n’és una.
10. Avaluar les intervencions
Avaluació: "Es important avaluar els processos per valorar com s'està fent i com es podria reforçar la intervenció en el conflicte en els serveis d'atenció a les persones."
11. Teoria de canvi
Calen metodologies d’anàlisis i de generació de propostes aplicable al conflicte, la teoria de canvi n’és una.
12. Entendre el paper del rang
El conflicte és una relació social on la distribució del poder té un paper fonamental.
13. La necessitat de polítiques de transformació de conflictes
La cultura de pau requereix d’estratègies que facilitin les bones pràctiques, aquest és el paper de les polítiques de pau.
 
Projectes

Transformació de conflictes en l’àmbit comunitari
Eines útils per a personal de serveis d’atenció a les persones i comunitats per transformar els conflictes a nivell comunitari

MaPeaCities
Mapa que recull bones pràctiques promogudes per ajuntaments d’arreu del món, dins i fora del propi municipi


Formacions

Transformació de conflictes per professionals de serveis d’atenció a les persones i comunitats
Formacions amb enfocament de pràctica reflexiva adreçat a professionals que lidien amb el conflicte a nivell comunitari. S’ofereixen formacions en tres tipus de formats: cursos, grups de treball i acompanyament.


Publicacions

Transformació de conflictes a la ciutat
Guies didàctiques per a donar eines a professionals de serveis d’atenció a les persones i actors comunitaris

Pràctiques de Diplomàcia de ciutats
Reflexions, eines i bones pràctiques de ciutats europees per prevenir la violència, transformar els conflictes, sensibilitzar i educar per la pau, aplicar polítiques coherents amb la pau, pal•liar l’impacte de la guerra en altres municipis, etc.

Idees per construir la pau
Quaderns monogràfics que descriuen pràctiques municipals promotores de pau.
Amb el suport de:
Ajuntament de Bcn Cooperació internacional, solidaritat i pau

E-mail: pr.educacio.escolapau@uab.cat
Tel. +34 93 586 88 44
Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193
Bellaterra, España -
Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat