caenes

Espiral de inestabilidad en el Congo.

Josep Mª Royo Aspa, Investigador de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
Setmanari Directa

El president de la Repúbli-ca Democràtica del Congo (RDC), Joseph ANNA TÓ Kabila, ha estat proclamat guanyador a les eleccions presidencials del 28 de novem- bre amb un 48,95% dels vots, enmig d’acusacions d’irregula- ritats i de frau electoral. Els resultats foren revelats el 9 de desembre, tres dies després del calendari estipulat prèviament, fet que va desencadenar tot tipus d’especulacions. El principal candidat opositor, Étienne Tshisekedi, que ha obtingut el 32,33% dels vots, ha rebutjat els resultats i s’ha autoproclamat guanyador de les eleccions. El Centre Carter i la UE, amb missions sobre el terreny, han anunciat que els resultats manquen de credibili- tat, i han qüestionat el recomp- te de vots fet per la Comissió que fou líder d’uns dels princi- Abans de conèixer els resultats són responsables de saquejos, Electoral Nacional Indepen- pals grups armats durant la ja s’havia declarat, simbòlica violència sexual, atacs contra dent, qualificat de caòtic. Els guerra entre el 1998 i el 2003, però irresponsablement, la població civil, el desplaça- vots de gairebé 5.000 col·legis el RCD/K-ML, avui en dia president, fet que ha augmen- ment forçat del voltant d’1,7 electorals d’un total de 64.000, reconvertit en partit polític. tat les revolucions de la cam- milions de persones i la conti- el 7,6%, no han estat comptats, Aquesta guerra, anomenada la panya, perquè temia que nuació de l’espoliació dels 2.000 dels quals corresponen a Primera Guerra Mundial l’actual president i candidat a recursos naturals des de que la capital, un dels feus oposi- Africana perquè hi participa- la reelecció, Joseph Kabila, un grup d’experts ho certifi- tors. Els principals líders ren una desena de països de la utilitzés tots els mecanismes al qués l’any 2001. En aquest opositors han demanat la regió, tot i que assolí diversos seu abast per a evitar una sentit, els Estats Units han mediació de Nacions Unides, la acords de pau pels quals es derrota, com així sembla que començat a legislar per a UA i la UE per resoldre la retiraren les Forces Armades ha estat. Milers d’observadors prevenir a les seves empreses situació. Alguns carrers de la dels països veïns, continua locals i uns centenars d’inter- la participació d’aquesta capital, Kinshasa, s’han conver- oberta perquè encara queden nacionals (de la SADC, de la UE, espoliació, malgrat que Europa tit en veritables camps de alguns grups armats locals i del Centre Carter) van intentar i sobretot la Xina, la principal batalla, on els partidaris de estrangers presents a l’est del supervisar el respecte pels compradora dels recursos l’oposició vinculats al partit de país creant un clima de violèn- drets humans i la celebració naturals congolesos, guarden Tshisekedi, UDPS, han aixecat cia i inseguretat. Durant la d’unes eleccions lliures i un silenci còmplice, així com barricades i s’han enfrontat als campanya, milers de persones transparents, tot i que aquest Ruanda, porta de sortida cossos de seguretat, que han es van concentrar per a escol- cop la comunitat internacional d’aquests minerals, i també utilitzat gasos lacrimògens i tar els principals candidats, en ha aportat molts menys obser- responsable de l’actual situació trets a l’aire. La situació, per a un clima general de tranquil·li- vadors i l’ONU no va establir que pateix la RDC. Així, els molts observadors, és explosi- tat, tot i que els programes una missió electoral. Els reptes diferents reptes que aquest va. Tot i que la comunitat electorals han estat absents de han estat enormes: quasi país afrontava el 2006 conti- internacional ha fet una crida a la campanya. Cal constatar que 64.000 col·legis electorals i nuen, en gran mesura, sense la contenció i a l’acceptació aquest incipient clima de debat 186.000 urnes per a 32 milions ser resolts: la persistència de la dels resultats, l’exèrcit i la i reflexió fa cinc anys hagués d’electors censats. Això s’ha violència i les violacions dels policia es troben en estat estat impossible, però els fets traduït, gairebé inevitable- drets humans, una justícia d’alerta disposats a fer accep- parlen per sí mateixos. Tanma- ment, amb nombroses irregula- lenta, cara i ineficient, un estat tar els resultats, si cal, per la teix, l’espiral de tensió i violèn- ritats, tot i que no sabrem fins feble i corrupte, l’educació i la força. Tanmateix, la lògica cia s’ha incrementat a d’altres a quin punt han estat decisives sanitat universals són encara crida a la calma i la primera parts del país, causant un en el resultat final. El mateix un somni, com també l’accés a reacció demanant l’acceptació balanç de 18 víctimes mortals, Kabila ha reconegut l’existèn- la llum i l’aigua corrent a dels resultats també implica on s’han produït actes d’intimi- cia d’irregularitats però nega, moltes parts del país, una acceptar el frau per part de la dació, discursos polaritzats, lògicament, que puguin afectar economia extravertida que comunitat internacional que demagogs i que clamen per la el resultat final. Els diferents provoca que la majoria de ara s’està constatant d’unes instrumentalització de les candidats han obtingut bons manufactures s’hagin d’impor- dimensions majors del que es diferències ètniques, a la ràdio, resultats als seus respectius tar, els conflictes per la propie- podia imaginar. Tanmateix, la el principal mitjà de comunica- feus clientelars, fet que no tat de la terra continuen acla- campanya electoral va transcó- ció d’aquest país, i en menor sorprèn ningú, tot i que els parant els jutjats… i no sembla rrer en un clima de certa calma. mesura a la televisió, controla- resultats de Kabila a algunes que aquestes eleccions vagin a Butembo, una de les principals da per la majoria presidencial. regions, amb prop del 100% resoldre, en el curt termini, tots de la regió del Grand Nord, a la Étienne Tshisekedi, l’etern dels vots emesos favorables a la aquests reptes. El que cal província de Kivu Nord, a l’est opositor congolès, sota el seva candidatura, han alimen- destacar que ha aportat aquest de la RDC, va acollir durant els règim de Mobutu i sota els tat les lògiques demandes de procés electoral és més debat darrers dies els mítings electo- diferents governs de Kabila frau. La violència i la insegure- en el sí de la societat congole- rals del candidat a la reelecció, pare i fill, creia que havia tat encara afecten l’est del país, sa, però el que no pot fer Kabila Joseph Kabila, i dels principals arribat la seva oportunitat, i sobretot a les zones rurals i i la comunitat internacional és candidats opositors Vital per això es va negar a acceptar selvàtiques allunyades de les acceptar aquest frau perquè Kamerhe i Étienne Tshisekedi, un pacte amb els principals ciutats i les vies de comunica- significa robar l’esperança de així com també del fill d’aques- líders de l’oposició, fet que ció: les diferents milícies i els la ciutadania per superar els ta terra, Mbusa Nyamwisi, el l’hauria acostat a la victòria. cossos de seguretat de l’Estat reptes que el país enfronta.

Ver también

El reto de la Misión de la Liga Árabe.

Vicenç Fisas, Director de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.Diari ARA …