caenes

PRESENTACIÓN

La Escuela de Cultura de Paz (ECP) es un centro de investigación para la paz. Se creó en 1999 para llevar a cabo actividades de investigación, formación, sensibilización e intervención, con el objetivo de promover la cultura de la paz y la transformación no violenta de los conflictos. La ECP surge de la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos, de la mano de su titular, Vicenç Fisas. Premio Nacional de Derechos Humanos (1988), Fisas fue director de la ECP desde su fundación hasta 2.016.D’acord amb aquests objectius, actualment l’ECP centra el seu treball en els àmbits d’actuació següents:

INVESTIGACIÓ. Anàlisi i divulgació de coneixement sobre conflictes armats, crisis sociopolítiques, processos de pau, diplomàcia paral·lela, dimensió de gènere en els conflictes i la construcció de pau, i educació per a la pau. Això s’aconsegueix a través d’activitats com:

▪ Publicacions periòdiques, trimestrals i anuals, així com informes en profunditat i articles sobre la conjuntura internacional en matèria de conflictes armats i situacions de tensió, processos de pau i la dimensió de gènere en els conflictes i la construcció de pau.
▪ Informes de consultoria per a diferents tipus d’actors locals i internacionals sobre conflictes, construcció de pau, gènere i educació per a la pau.
▪ Ponències i participacions en congressos i jornades per donar a conèixer la recerca.
▪ Elaboració de materials didàctics o divulgatius.

FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ. Promoció i desenvolupament dels continguts, habilitats i actituds lligades a la cultura de pau, com els elements claus de l’anàlisi dels conflictes armats actuals, la dimensió de gènere en els conflictes armats, la sensibilitat al conflicte, l’educació en i per al conflicte, la imatge de l’enemic i l’abordatge de temes controvertits. Aquests continguts es transmeten mitjançant activitats com:

▪ Docència en l’àmbit universitari a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): Diplomatura de Postgrau sobre Cultura de Pau.
▪ Participació en màsters i postgraus (estudis de tercer cicle) a d’altres universitats.
▪ Formació i assessorament a professionals (professorat, treballadors socials, entre altres) sobre com abordar el conflicte i/o com incorporar l’educació per a la pau a la seva pràctica laboral.
▪ Dinamització de cursos online.
▪ Tallers de formació o sensibilització, conferències, xerrades i seminaris.
▪ Publicació d’articles divulgatius i participació en entrevistes en premsa.

INTERVENCIÓ. Impulso de acciones y proyectos dirigidos a actores estratégicos como responsables de políticas públicas, actores multiplicadores, o redes de organizaciones, etc. Algunos ejemplos son:

▪ Promoción de agendas de paz, y en particular la agenda de mujeres, paz y seguridad.
▪ Facilitación de espacios de diálogo y apoyo a negociaciones de paz.
▪ Incorporación de la educación para la paz y la Justicia Global a la educación formal y no formal.
▪ Elaboración de recomendaciones y análisis comparativos sobre construcción de paz a actores implicados en actividades de diplomacia paralela.
▪ Incidencia en la elaboración y diseño de políticas públicas de cooperación.
▪ Investigación e incidencia en educación para la paz, construcción de paz y el desarme.