L'educació per a la pau i la convivència, un projecte de centre.

Eines per a dissenyar el projecte de convivència.

11 - Com aprofitem els espais informals del centre?

Els espais informals dels centres educatius també poden complir una funció educativa. En aquest apartat ens referirem especialment al pati, tot i que alguns centres educatius tenen organitzats altres espais com a alternativa o complement a les instal•lacions a l'aire lliure. Observem la seva importància des del moment que són espais on l'alumnat es manifesta i actua d'una forma lliure i espontània amb els seus iguals.

Malgrat que no som partidaris de “pedagogitzar” tot el centre, hem de tenir en compte que, si no entenem i programem els espais informals d'acord amb una sèrie de criteris pedagògics, és més fàcil que es produeixin exclusions que no podem permetre. Massa sovint, i és només un exemple, els nois i joves monopolitzen la pista de futbol, deixant-ne fora les noies i tots aquells que no destaquen en aquest esport.

 1. Definir els criteris pedagògics que determinaran les activitats proposades als espais informals: més enllà de la possibilitat d'organitzar activitats programades i alternatives, a les que ens referirem en el punt següent, els patis també poden ser espais en els que, en horari normal, es desenvolupin activitats curriculars. La seva estructura i condicionament poden ajudar a conquerir un nou espai per a la realització d'activitats.

  Com?

  • Canviant l'escenari d'aprenentatge habitual, l'aula, per un altre a l'aire lliure. Això pot contribuir a realitzar algunes activitats de forma més distesa i alhora mes creativa: exercicis d'expressió oral, dramatitzacions o expressió artística. També pot ser un espai de taller pràctic per a assignatures com les matemàtiques o la física.
 2. Posar en funcionament les reformes estructurals de centre necessàries per fer possible els criteris pedagògics que recollim en el Projecte Educatiu de Centre (PEC). és cert que alguns d'aquests canvis poden semblar complexos i no només depenen de nosaltres, però també descobrirem que alguns d'ells es poden aconseguir fent petites modificacions. No considerar els espais informals sovint acaba provocant conflictes innecessaris.

 3. Oferir alternatives inclusives, és interessant organitzar-nos per tal que el pati sigui un espai que reculli les necessitats de totes i tots, i no només les d'aquells que fan ús de les instal•lacions per jugar a futbol o a bàsquet. Podem descobrir racons on, aquells que ho desitgin, es trobin amb activitats orientades vers el desenvolupament de la seva creativitat i el descobriment d'habilitats socials.

  Com?

  • Proposant jocs cooperatius o mirant de donar la volta entre tots als jocs tradicionals per adaptar-los al model cooperatiu, i així entendre que “la millor opció individual pot resultar la pitjor opció col•lectiva”, i que aquesta també pot ser la més divertida. Els jocs cooperatius fan de la col•laboració entre els participants un element essencial i posen en qüestió els mecanismes dels jocs competitius, faciliten que tots i totes puguin participar-hi, i permeten evitar les exclusions. A més, esquiven l'estereotip del “bon” o “mal” jugador, ja que el grup funciona com un conjunt en el que cadascú pot aportar habilitats i capacitats diferents.
 4. Fomentar la interacció entre iguals: els espais informals poden ser un bon laboratori per experimentar l'ajuda entre iguals, en els diferents cicles.

  Com?

  • Facilitant un espai d'intercanvi de jocs i joguines.
  • Fent l'acompanyament de lectura a la biblioteca (“alumnes lectors”; per exemple entre un alumne de 4t. d'ESO i un de 1r.).

Experiències

 • Menjador Escolar Sostenible (Fundació Futur)

  Una proposta per fer dels menjadors escolars un espai per a l'educació al consum (educació alimentària i per al consum, autonomia i socialització); l'educació ambiental (sostenibilitat, reducció, reciclatge, reutilització, residus, productes de neteja i compostatge); i l'educació en temes socials (consum responsable, justícia social i diversitat cultural).

Recursos

Pràctics

Metodologia socioafectiva

 • Jocs i dinàmiques. Banc de recursos. Educació en i per al conflicte. Recull d'activitats d'educació per a la pau, educació en el conflicte, educació intercultural i educació per comprendre el món.
 • L'Alternativa del Joc I. Recull de jocs i dinàmiques d'educació en i per al conflicte.
 • L'Alternativa del Joc II. Recull de jocs i dinàmiques d'educació en i per al conflicte.
 • La peonza.Grup que impulsa programes d'Educació Física que, mitjançant la pràctica d'activitats físiques, promoguin el desenvolupament dels valors derivats de la cultura de la pau (integració, cooperació, coeducació, tolerància, interculturalitat, ecologisme...)

Teòrics

 • La organización del espacio y del tiempo en el centro educativo Joan Doménech i Jesús Viñas, editorial Graó. Des del reconeixement del temps i l'espai com dos recursos vinculats a la qualitat educativa, proposa un conjunt de reflexions i mesures concretes que poden contribuir a millorar la pràctica educativa.
 • La organización escolar: práctica y fundamentos, Serafín Antúnez i Joaquín Gairín, editorial Graó. Recull textos de fonamentació teòrica, experiències de centres escolars i propostes de treball per desenvolupar les pròpies anàlisis i aplicacions.

Aprenentatge cooperatiu

 • GIAC. Grup d'interès d'aprenentatge cooperatiu de la UPC. Explica de manera senzilla els criteris de l'aprenentatge cooperatiu (el què, el com i el perquè) i en recull experiències.
 • Aprenentatge entre iguals. Grup de treball de l'ICE de la UAB. Web amb documents interessants i experiències sobre diferents formes d'aprenentatge entre iguals (entre ells, l'aprenentatge cooperatiu).