L'educació per a la pau i la convivència, un projecte de centre.

Eines per a dissenyar el projecte de convivència.

08 - Com elaborem el pla d' acollida?

Les característiques i exigències de la societat actual demanen aprofundir i sistematitzar aspectes educatius tan importants com l'acollida, per tal d'assentar les bases d'un bon clima de convivència que faciliti el procés de l'ensenyament-aprenentatge al llarg del curs.

Com elaborem el pla d' acollida? Les característiques i exigències de la societat actual demanen aprofundir i sistematitzar aspectes educatius tan importants com l'acollida, per tal d'assentar les bases d'un bon clima de convivència que faciliti el procés de l'ensenyament-aprenentatge al llarg del curs. El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, dins el marc del Pla per a la llengua i la cohesió social (LIC) defineix el pla d'acollida i integració com “el conjunt sistemàtic d'actuacions del centre per atendre la incorporació de tot l'alumnat ...” Les relacions que s'estableixen a l'aula i al centre entre els diferents agents educatius són l'eix vertebrador d'una convivència solidària. D'aquí la importància que l'equip directiu, el departament d'orientació i el conjunt del professorat facilitin, des de l' inici de curs, l'establiment d'unes relacions positives basades en el coneixement, el respecte, l'estima i la confiança. També serà clau que dediquin part del seu temps a consolidar models d'aprenentatge cooperatiu, així com a organitzar i consensuar les normes de convivència dels centres. Està demostrat que aquestes incideixen en la millora de la convivència, el rendiment i el sentiment de pertinença al centre.

El grup-classe, així com tot el centre, ha d'assegurar el desenvolupament de l'autoconfiança, l'autoestima, la presa de consciència del valor dels sentiments propis i aliens, l'empatia, el coneixement i control de les emocions, sense oblidar el tractament dels conflictes que es poden presentar al llarg de tot curs, per tal de viure el centre com un espai acollidor, on el treball no és una dura tasca sinó un agradable plaer.

Podem parlar, d'una acollida a dos nivells:

Basat en Francesc Carbobell, L'acollida en contextos educatius; Eumo editorial, 2006.

 • Acollida genèrica, com una actitud humana i professional, pensem que intrínseca i per tant indissociable del fet educatiu.
 • Acollida a les institucions escolars, que es refereix sobretot a l'acollida de l'alumnat nouvingut, sigui quina sigui la seva procedència, i amb una especial atenció als més desvalguts. També destaquem que hi ha altres àmbits socioeducatius en els quals les actituds i les actuacions relacionades amb l'acollida són també molt rellevants, com tenen molta cura a subratllar els “Plans educatius d'entorn”.
 1. Referent a l'alumnat:

  Com?

  • Facilitant l'entrada dels alumnes, normalitzant les situacions que poden considerar-se conflictives.
  • Creant un ambient escolar en el que l'alumnat i les seves famílies se sentin acollits i acceptats, desenvolupant actituds de respecte vers els altres.
  • Afavorint l'entrada de l'alumnat nouvingut, especialment aquell procedent d'altres països.
  • Facilitant la convivència solidària entre l'alumnat, promovent el coneixement, l'estima, la confiança i la comunicació. Assolint relacions afectives basades en l'acceptació i reconeixement mutu i atenuant la inseguretat, especialment en els alumnes nous.
  • Prioritzant, durant els primers dies, els aspectes formatius sobre els informatius: ensenyar a estimar, respectar, pensar, valorar, responsabilitzar-se, afavorint així l'autoconcepte i l'autoestima.

  Quan?

  • Sempre, però especialment en els moments de tutoria o durant els primers dies (fins i tot durant una setmana) de curs.
 2. Referent al professorat:

  Com?

  • Facilitant la trobada amb la resta de companys, la integració i la incorporació al centre dels nouvinguts en un ambient de confiança, respecte i coresponsabilitat.
  • Fent conèixer l'organització escolar de les aules i del centre.
  • Lliurant tota la informació i documentació necessària sobre el funcionament del centre: Projecte Educatiu de Centre, normes de convivència, reglament de règim intern, etc.

  Quan?

  • En espais formals i no formals de trobada, especialment, durant els primers dies de curs.
 3. Referent a les famílies::

  Com?

  • Facilitant una major entesa entre el professorat i les famílies, sol•licitant col•laboració i coresponsabilitat en el procés educatiu. Contribuint a la creació d'un ambient de confiança i respecte entre famílies i professorat.
  • Donant a conèixer l'organització escolar de les aules i del centre. Preparant les trobades, definint els continguts, informant dels espais de participació, etc.
  • Recaptant informació per conèixer aspectes de l'alumnat en el seu context familiar.
  • Recollint suggeriments de les famílies sobre l'educació dels seus fills i filles en el context escolar.

  Quan?

  • En espais formals i no formals de trobada, especialment, durant els primers dies de curs.

Experiencias

 • Plan de acción tutorial: la acogida del alumnado. Model elaborat i consensuat per alguns CEIPS i Instituts de Sevilla.
 • Plan de acogida. CEIP Carmen Iturbide . Ejemplo de la concreción del plan de acogida elaborado a partir del modelo diseñado por varios centros de Sevilla, en uno de estos centros.

Recursos

 • CARBONELL, Francesc, L’acollida en contextos educatius, Eumo editorial, 2006.