L'educació per a la pau i la convivència, un projecte de centre.

Eines per a dissenyar el projecte de convivència.

12 - Com millorem la coordinació i el treball en equip amb els companys de claustre?

Els centres educatius, alhora que són espais d'aprenentatge també són espais de convivència. Tots els professionals del centre han de sentir-se coresponsables de la socialització dels infants i els joves. Per fer efectiu aquest objectiu serà important millorar la relació i la coordinació amb els companys.

Quan hem d'assumir un repte conjunt ens hem de plantejar un protocol a seguir en el que s'inclogui: Què cal fer? Qui ho ha de fer? On s'ha de fer?... és important entendre que afavorir la coresponsabilitat no hauria de suposar sobreresponsabilitzar ningú (ja sigui la tutora, l'orientador o la directora del centre). No podem permetre que el fet de derivar suposi deixar algú a la deriva. Cal passar del tots fem de tot a l'entre tots ho fem tot.

Sovint els professors assumim la necessitat de desenvolupar determinades habilitats entre els alumnes, però, no caldrà que abans revisem les pròpies? En aquells centres on els companys i companyes de claustre no es respecten i tenen dificultats per comunicar-se i arribar a acords, les aules reprodueixen actituds similars.

I encara més important, quan no consensuem els criteris sobre temes cabdals com el Projecte Educatiu de Centre o les normes de convivència, es percep el grup de professors com una massa anàrquica i deslligada en la que cadascú fa el que pot d'acord amb el seu propi criteri. Precisament, la incoherència entre el que pensem, el que diem i el que fem és una de les causes principals de la pèrdua d'autoritat.

Centre

 1. Crear un clima de coneixement, estima i confiança, tal i com ho proposem en el treball amb els alumnes.

  Com?

  • Dedicant una estona, els dies previs a l'inici de curs a proposar activitats destinades a crear grup en el propi grup de professors, conjuntament amb l'equip directiu i altres membres de la comunitat educativa.
  • Quan dins el pla d'acció tutorial planifiquem el pla d'acollida, cal tenir present i dedicar un temps i un espai específics a l'acollida del professorat nouvingut.
  • Organitzant activitats conjuntes dins i fora de l'espai escolar.
 2. Millorar els canals de comunicació, participació i la presa de decisions per consens: serà important que durant les reunions de claustre tothom tingui l'oportunitat d'expressar-se i se senti acollit i respectat pels companys, a banda que es vegi representat en els acords sobre els temes clau que afecten la tasca educativa de tots i totes.

  Com?

 3. Aprendre de les experiències dels propis companys i explorar els diferents nivells de treball en equip des de la coresponsabilitat.

  Com?

  • Garantint un espai de reflexió per discutir i revisar el nostre projecte educatiu.
  • Fent-nos observacions els uns als altres.
  • Fent una anàlisi de les estratègies compartides.
  • Experimentant amb les tutories i les classes compartides.
  • Vertebrant el centre entorn a equips docents o educatius (cada dia més importants que els departaments tradicionals).
  • Treballant per comissions.
 4. Participar conjuntament d'activitats de formació de professorat que després puguin repercutir en el Projecte Educatiu del Centre.

Recursos

Prácticos