L'educació per a la pau i la convivència, un projecte de centre.

Eines per a dissenyar el projecte de convivència.

10 - Com aprofitem els temps tutorials?

L'acció tutorial és el conjunt d'accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar capacitats bàsiques dels alumnes, i a orientar-los per tal d'aconseguir la seva maduresa i autonomia. Ha de permetre que els alumnes puguin donar resposta a diversos aspectes de la seva educació integral.

L'acció tutorial completa aspectes formatius de la personalitat dels alumnes i afavoreix la reflexió sobre els factors personals i les exigències socials que condicionen els seus desitjos i decisions, proporcionant a l'alumnat un major control del seu procés d'aprenentatge.

L'acció tutorial comprèn diversos tipus d'orientació:

 • L'orientació personalque dóna suport al desenvolupament global de la personalitat de l'alumnat, i, per tant, ha d'atendre a factors com les actituds, els valors, els sentiments, les aptituds, l'adaptació i la integració social. L'orientació personal ha de facilitar el procés de maduresa de l'alumnat i ajudar-lo a construir el seu projecte de vida, la qual cosa inclou aspectes personals i socials que van més enllà de la tria d'una professió o d'uns estudis determinats.
 • L'orientació escolar i acadèmicadóna suport al procés d'aprenentatge de l'alumnat i li proporciona recursos conceptuals i tècniques de treball perquè pugui avançar en el seu aprenentatge, alhora que promou aquelles actituds (com ara l' interès per aprendre, la constància en el treball o la reflexió sobre el propi aprenentatge) que contribueixen a fer que l'alumnat aprengui a aprendre. Un aspecte fonamental de l'orientació acadèmica durant el Batxillerat és ajudar l'alumnat a concretar i triar el seu currículum a partir d'un coneixement complet i extens de les diverses opcions i sortides posteriors. Aquest assessorament és especialment important en el moment que l'alumnat s'incorpora al cicle, a fi d'aconseguir una bona coordinació entre les seves característiques individuals i el currículum concret que haurà de cursar.
 • L'orientació per a la convivència,que haurà de permetre a l'alumnat proveir-se de les habilitats, estratègies i capacitats que el permetin enfrontar els conflictes des d'una actitud noviolenta. Ens referim a l'aprenentatge d'habilitats socials vinculades al coneixement, l'estima, la confiança, la comunicació o la cooperació, totes elles imprescindibles per afavorir una convivència solidària.

Tot i que la planificació del Pla d'Acció Tutorial ha d'incorporar els objectius que treballarem amb el professorat i les famílies, ens centrarem en la tasca que volem desenvolupar amb l'alumnat al centre.

 1. Realitzar una planificació basada en les necessitats de l'alumnat que, alhora, sigui realista, possible, integrada al currículum, flexible, participativa, interdisciplinària i revisable.

  Com?

  • Establint els objectius generals i específics per cada curs o cicle educatiu.
  • Coordinant les activitats que es duran a terme, tant en les tutories individuals com en les de grup.
  • Assumint la coresponsabilitat entre tots els agents educatius implicats. Aquest fet serà determinant per tal d'evitar les tutories amb un nombre d'alumnes que fa impossible l'atenció personalitzada d'acord amb les necessitats de l'alumnat.
 2. Incorporar en la planificació tot els elements del Pla d'Acció Tutorial

  • Justificació (que inclogui el diagnòstic previ de les necessitats).
  • Objectius que es persegueixen.
  • Continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals).
  • Activitats.
  • Destinataris.
  • Metodologies.
  • Agents implicats.
  • Mitjans i recursos, tant personals com materials, dels que disposa el centre.
  • Cronograma.
  • Procés d'avaluació.
 3. Experimentar amb els diferents tipus de tutories: a més de la tradicional divisió entre tutories grupals i individualitzades (fins i tot durant més d'un any) és desitjable explorar les tutories compartides o entre iguals (per exemple, que l'alumnat de 4t d'ESO tuteli el de 1r).

 4. Realitzar una proposta d'activitats atractives, dinàmiques, participatives, imaginatives, integrades/integradores, assequibles i que convidin al compromís. Activitats que podem agrupar d'acord amb els blocs de continguts següents:

 5. Explorar les diferents tècniques d'Acció Tutorial. Algunes de les més importants són les següents:

  • L' entrevista
  • El qüestionari
  • L' observació sistemàtica
  • El mètode de casos
  • Els jocs de rol, simulacions i sociodrames
  • Les tècniques per treballar en equip

  En l'apartat de recursos trobareu un document que us permetrà conèixer més coses sobre cadascuna d'aquestes tècniques.

Recursos

 • David Duran y Vinyet Vidal: Tutoria entre iguals: de la teoria a la pràctica, Graó.
 • La acción tutorial:Document elaborat per la Junta de Andalucía que estableix algunes pautes per la planificació, procediments i activitats pròpies de l'acció tutorial.
 • La brújula educativa dedica aquest monogràfic a la planificació de l'acció tutorial, amb nombrosos exemples pràctics i experiències de diversos centres educatius.