caenes

Metodologia i avaluació

Metodologia:

El Postgrau en Cultura de Pau utilitza diverses metodologies d’aprenentatge per desenvolupar diferents competències de l’alumnat (teòriques i pràctiques). D’acord amb la normativa europea recollida en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), la metodologia educativa del curs inclou activitats docents i treball autònom. En total, la diplomatura preveu 30 crèdits (European Credit Transfer System o ECTS), equivalents a 240 hores lectives, 125 hores de treball de final de curs i 385 hores de treball individual, aproximadament.

Activitats docents: Les activitats docents en les sessions presencials combinen metodologies relacionades amb la dimensió cognitiva (activitats de debat i argumentació, exercicis d’anàlisi crítica de la realitat, etc.), amb metodologies relacionades amb la dimensió afectiva (dinàmiques de grup, jocs de simulació). D’aquesta manera la proposta formativa s’adapta a diferents perfils i, alhora, potència aquestes diferents competències complementàries en l’alumnat.

Treball autònom: L’alumnat ha de complementar les sessions presencials amb lectures de textos de referència i mitjançant un treball en cada un dels tres mòduls en què està organitzada la diplomatura. Al terme del curs, s’haurà de presentar un treball final. Igual que en les activitats docents, els treballs estan definits per posar en pràctica diferents habilitats de l’alumnat i, en conseqüència, s’ofereixen diferents alternatives per a l’avaluació.


Avaluació:

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) concedeix un diploma amb la nota obtinguda.
Per obtenir el diploma que concedeix la UAB és imprescindible:

▪ Assistir i participar en un mínim del 80% de les sessions i omplir el formulari de valoració de les sessions.
▪ Obtenir la qualificació de mínim 5/10 en cada un dels treballs de mòdul. Per assolir la suficiència, els treballs han de reflectir les lectures efectuades i l’adquisició de coneixements / competències relacionats amb els temes tractats en els diferents mòduls.
▪ Fer un treball final de manera individual o per grups d’un màxim de tres persones. Els temes s’acordaran entre cada persona o grup i el/la tutor/a que se li assignarà per al treball en funció de l’àmbit d’interès. Obtenir una qualificació mínima de 5/10 en el treball final.

La nota final de la diplomatura es calcularà tenint en compte les notes dels treballs de mòdul (60% de la valor de la nota final, 20% per treball) i l’avaluació de la feina final (40%).