caenes

Programa

El programa del Postgrau en Cultura de Pau s’estructura en tres mòduls:

1. Fonaments de l’Educació i de la Investigació per a la pau
2. Anàlisi dels conflictes armats i altres violències
3. Construcció de pau

Aquí pots descarregar el Pla Docent i la Guia de les assignatures de l’edició 2023/24
– Pla Docent Postgrau Cultura de Pau ed. 2023/24.
– Guia Assignatures Postgrau Cultura de Pau ed. 2023/24.

MÒDUL 1:
Fonaments de l’Educació i la Investigació per a la Pau
20 sessions, 9 crèdits ECTS

El mòdul aborda diferents formes de transformar un context armat i també s’estructura en dos blocs. El mòdul abasta tres grans temes. S’inicia amb un bloc d’educació per a la pau on, a través d’una metodologia participativa, es practiquen les principals habilitats necessàries per transformar conflictes (tant personals, com grupals, socials, i, en alguns aspectes, també en els internacionals) i promoure cultura de pau des de l’art, l’esport o el teatre. El segon un bloc té un èmfasi més teòric i en ell s’analitzen les aportacions més rellevants de la transformació de conflictes i l’acció no violenta. Finalment, en un tercer bloc es comprenen aspectes relacionats amb la memòria i la reconciliació.

Continguts:

Educació per la pau:

▪ Conceptes bàsics
▪ La perspectiva positiva del conflicte
▪ Actituds davant el conflicte: possibles formes de respondre
▪ La provenció: habilitats i eines per abordar el conflicte de forma constructiva
▪ L’anàlisi de conflictes: components i eines
▪ L’art i l’esport com a eines d’educació per a la pau
▪ El teatre com a mètode d’intervenció social.

Teoria i pràctica per a la transformació de conflictes:

▪ Història i formació en estratègia no violenta
▪ Pràctica de l’acció no violenta
▪ Campanyes de desarmament
▪ Mediació comunitària i justícia restaurativa en àmbit comunitari.

Memòria i reconciliació:

▪ La història i memòria col·lectiva
▪ Memòria i transformació del dolor
▪ Experiències de construcció de pau: diàleg amb constructors de pau.

El professorat que imparteix classes en aquest mòdul està integrat per: Marina Caireta, Andrés Barrientos, Marta Mercadé, Carles Vidal, Oscar Negredo, Nacho García, Carlos Barranco, Jordi Armadans, Neus Andreu i Neus Bartrolí.


MÒDUL 2:
Anàlisi dels conflictes armats i altres violències
20 sessions, 9 crèdits ECTS

Estructurat en tres grans blocs, aquest mòdul analitza diferents facetes de la violència. En primer lloc, fa una anàlisi de diferents formes de violència estructural (econòmica, sobre el medi ambient, el patriarcat i la violència de gènere) i de violència cultural (el paper dels mitjans de comunicació i el periodisme de pau). El segon bloc se centra en la violència directa armada i per això presenta anàlisi regional dels conflictes armats actuals, a més d’estudis de casos de conflictes armats. El tercer bloc aborda algunes eines per treballar en context de conflicte armat, focalitzades en la formulació de projectes amb mirada de sensibilització al conflicte i l’enfocament de Do no Harm.

Continguts:

Violències Estructurals:

▪ La violència estructural de sistema econòmic
▪ Violència ecològica i alternatives des de l’eco feminisme
▪ El patriarcat. La interseccionalitat com a eina per abordar la discriminació de gènere
▪ La violència de gènere
▪ Racisme i islamofòbia
▪ Recursos naturals, multinacionals i drets humans
▪ El paper dels mitjans en la violència i la pau: periodisme de pau.

Anàlisi de conflictes armats:

▪ Introducció a l’anàlisi dels conflictes. Tendències de la conflictivitat internacional
▪ Els conflictes armats a l’Àsia
▪ Els conflictes armats a l’Àfrica
▪ Els conflictes armats a Europa
▪ Els conflictes armats al Nord d’Àfrica i Orient Mitjà
▪ La violència política a Amèrica Llatina
▪ Entre la guerra i la pau: Reptes de la construcció de la pau a Colòmbia
▪ Desplaçament forçat en el món
▪ Actuació i impacte dels actors humanitaris en els conflictes armats.

Eines de treball en context de conflicte armat:

▪ Gestió de projectes i cooperació en context de conflicte armat: Sensibilitat al conflicte – Do No Harm
▪ Joc de simulació sobre resolució de conflictes: La construcció de pau a Kananga

El professorat que imparteix classes en aquest mòdul està integrat per: Arcadi Oliveres, Yayo Herrero, Mónica Vargas, Brigitte Vasallo, Patsili Toledo Vásquez, Xavier Giró, Lola López, Jordi Urgell, Iván Navarro, Josep Maria Royo, Ana Villellas, Pamela Urrutia, Yezid Arteta, Alejandro Pozo, Gemma Pinyol i Cécile Barbeito.


MÒDUL 3:
Construcció de pau
20 sessions, 9 crèdits ECTS

El mòdul abasta dos grans temes. S’inicia amb un bloc d’educació per a la pau on, a través d’una metodologia participativa, es practiquen les principals habilitats necessàries per transformar conflictes (tant personals, com grupals, socials, i, en alguns aspectes, també en els internacionals) i promoure cultura de pau. El segon bloc té un èmfasi més teòric i en ell s’analitzen els fonaments de la investigació per la pau i les aportacions més rellevants de la transformació de conflictes.

Continguts:

Marc d’Actuació en la construcció de la pau:

▪ La construcció de pau: definicions, continguts i conceptes
▪ Els processos de pau en l’actualitat
▪ diplomàcies de pau
▪ L’evolució de l’agenda internacional de construcció de pau. El paper de Nacions Unides en la construcció de pau. Perspectives crítiques sobre les missions de pau
▪ Anàlisi de processos de construcció de pau postbèl·lica: el cas de Sierra Leone
▪ Reflexions de teoria de construcció de pau des de la pràctica
▪ Dimensió de gènere en els conflictes armats i la construcció de pau.

El paper de la societat civil en la construcció de la pau:

▪ La societat civil i la construcció de pau
▪ Iniciatives de construcció de pau al País Basc

Drets humans i justícia transicional:

▪ El sistema internacional de drets humans
▪ El Dret Internacional Humanitari
▪ La justícia transicional
▪ Transició, impunitat, reconstrucció de la memòria històrica a Espanya i Catalunya
▪ Impacte psicosocial de les guerres. La reconciliació
▪ Experiències personals, treball col·lectiu mòdul i avaluació participativa

El professorat que imparteix classes en aquest mòdul està integrat per: Marina Caireta, Irene Comins, Jordi Urgell, María Villellas, Mariano Aguirre, John Paul Lederach, Rafael Grasa, Itziar Ruiz-Giménez, Oscar Mateos, Paul Ríos, Kristian Herbolzheimer, David Bondia , Farid Benavides, Rosana Alija, Carlos Martín Beristain, Andreu Mayayo.