caenes

Objectius d’aprenentatge

El Postgrau en Cultura de Pau es proposa amb els objectius educatius per desenvolupar les competències socioemocionals (l’empatia, l’assertivitat, la cooperació, etc.) imprescindibles per establir les relacions pacífiques en qualsevol àmbit de la vida, i les competències cognitives útils per treballar en la construcció de la pau i aportar a una cultura de pau (eines d’anàlisi de conflictes, coneixements de construcció de la pau, etc.) sigui en la pràctica professional o en la implicació en la comunitat.

Concretament, el Postgrau en Cultura de Pau permet desenvolupar els següents coneixements, les habilitats i actituds:

Objectius referits a l’aprenentatge de coneixements:

▪ Conèixer el concepte de pau positiva i la perspectiva positiva del conflicte.
▪ Reconèixer les múltiples dimensions de la violència.
▪ Reflexionar críticament sobre les diferents teories de l’anàlisi de conflictes armats i de la construcció de la pau.
▪ Obtenir claus per la comprensió dels conflictes armats actuals.
▪ Conèixer diferents formes de construcció de pau: moviment per la pau, gestió de crisis humanitàries, rehabilitació postbèl·lica, justícia transicional, reconciliació.
▪ Manejar els principals actors internacionals implicats en la construcció de la pau i conèixer els seus rols.

Objectius referits a l’aprenentatge d’habilitats o procediments:

▪ Practicar habilitats de provenció: reforç de l’autoconeixement, de l’autoestima i l’estima cap a l’altre, de l’autoconfiança i la confiança cap a l’altre; desplegament d’habilitats de comunicació, de presa de decisions efectives i democràtiques, i de cooperació.
▪ Negociar conflictes: capacitat d’empatia, anàlisi de postures i les necessitats pròpies i alienes, formulació de propostes creatives per la transformació d’un conflicte.
▪ Reconèixer les especificitats de gènere en les diferents formes de violència.
▪ Conèixer i aplicar els procediments de la investigació per la pau: analitzar críticament, aplicar una perspectiva complexa que tingui en compte una multiplicitat de factors, desenvolupar una mirada propositiva.
▪ Aplicar eines de construcció de pau: instruments d’anàlisi de conflictes, models teòrics de construcció de pau, eines de sensibilitat pel conflicte.

Objectius referits a l’aprenentatge d’actituds, valors i normes de comportament:

▪ Tenir una actitud personal coherent amb l’educació per a la pau: (auto) estima, (auto) confiança, empatia, escolta, cooperació, etc.
▪ Desenvolupar una capacitat crítica i amb un pensament complex, capaç d’analitzar una qüestió des de diferents perspectives i punts de vista.
▪ Adquirir eines per actuar de manera noviolenta a diferents àmbits de la vida.
▪ Desenvolupar una capacitat propositiva que visualitzi canvis cap a una societat més pacífica.
▪ Adquirir habilitats i competències per transformar l’entorn i construir una cultura de pau des de l’àmbit professional i/o a través d’altres vies d’implicació en la comunitat o la societat.