caenes

Avaluar els processos


És important que preveiem una avaluació de les activitats d’educació per a la pau per tal de poder observar-ne els avenços. Un dels aspectes a ressaltar és que cal pensar en nivells d’avaluació.

Quan ens plantegem fer activitats d’educació per la pau hem de pensar en avaluar cada una de les activitats educatives que realitzem, i també en avaluar tot el projecte o programa en conjunt. A continuació es realitzen algunes consideracions sobre tots dos àmbits:

1. Avaluar una activitat d’educació per la pau. L’avaluació de dinàmiques socioafectives:

– D’una banda, les dinàmiques contemplen una part de valoració i conclusions a on es recull la presa de consciència de la vivència experimentada. Això no correspon al que entenem com avaluació en el sentit clàssic d’assoliment d’objectius, però la conversa generada hauria de permetre detectar el nivell de comprensió dels participants. Si cal es pot introduir alguna pregunta específica adreçada a captar aquest nivell de comprensió.
– De l’altra, les activitats posen a les persones en moviment: observar la reacció d’unes i altres també dóna informació útil per a l’avaluació.
– Finalment, convé acabar les activitats amb propostes d’acció. Aquestes poden esdevenir una bona eina d’avaluació, si el grup o la persona són capaços de definir (i, si és el cas, també impulsar) una acció de forma rigorosa i conscient demostraran el nivell de comprensió dels continguts.

2. Avaluar un projecte d’educació per la pau. Si impulsem un projecte d’educació per la pau ens interessa poder estimar l’impacte que pugui exercir en les persones i l’entorn. Per a què un projecte d’educació per la pau tingui aquest tipus d’impacte ha de complir dos criteris:

• Vetllar per unes relacions positives i noviolentes entre persones.
• Lluitar per unes condicions estructurals justes i equitatives dins i fora del context educatiu on es realitza.
Per fomentar aquestes característiques l’educació per la pau ha d’incidir en diferents nivells paral•lelament. Aquests van des de l’àmbit personal i microsocial, fins al global i macrosocial, passant per tots els nivells intermedis.

Exercicis i Dinàmiques de l’Escola de Cultura de Pau
Avaluació Una idea, un sentiment, una imatge i un propòsit