caenes

Jocs i Dinàmiques

Educar pel diàleg controvertit

El diàleg (més enllà del debat) és aquella conversa o discussió entre dues persones o grups amb argumentacions diferents, reconeixent la legitimitat de les opinions de l’Altre des de l’escolta, l’empatia i la predisposició a enriquir la pròpia opinió amb les aportacions de l’Altre sense que ningú hagi de renunciar …

Leer más »

Eines metodològiques

En l’educació per la pau la metodologia i la didàctica és un element fonamental. Des de l’ECP plantegem l’educació per la pau des d’una perspectiva socio-crítica, això implica donar una rellevància molt gran a aspectes metodològics, a COM fem les coses. Entenem que per educar per la pau, a més …

Leer más »

Avaluar els processos

És important que preveiem una avaluació de les activitats d’educació per a la pau per tal de poder observar-ne els avenços. Un dels aspectes a ressaltar és que cal pensar en nivells d’avaluació. Quan ens plantegem fer activitats d’educació per la pau hem de pensar en avaluar cada una de …

Leer más »

Construcció de pau

Entenem per Construcció de pau el conjunt de mesures, plantejaments i etapes necessàries encaminades a transformar els conflictes violents en relacions més pacífiques i sostenibles. Considerem, doncs, que és el conjunt d’accions destinades a afavorir una pau duradera, independentment del moment en el que s’apliquen (si és abans, durant, o …

Leer más »

Conflictes armats

Entenem per conflicte armat “tot enfrontament protagonitzat per grups de diferent índole (tals com forces militars regulars o irregulars, guerrilles, grups armats d’oposició, grups paramilitars, o comunitats etniques o religioses que, utilitzant armes o altres mitjans de destrucció, provoquen més de 100 víctimes en un any”. (Escola de Cultura de …

Leer más »

Educació per a comprendre el món

Entenem l’Educació per a comprendre el món com la vessant macrosocial de l’Educació per a la pau, i que per tant analitza temes com la pau a nivell mundial, els conflictes armats entre societats o entre països, i les relacions entre els pobles de diferents cultures. L’Educació per a comprendre …

Leer más »

Educación intercultural

L’educació intercultural promou una concepció dinàmica de la identitat que faciliti l’encontre amb i l’aprenentatge de l’altre. Per a això, intenta desenmascarar els estereotips (creences compartides per un grup sobre un altre grup) i els prejudicis (suposició que es fa sobre una altra persona o un altre grup de persones …

Leer más »

Provenció

Provenir vol dir proveïr a les persones i als grups les aptituds necessàries per a afrontar un conflicte. La provenció es diferencia de la prevenció de conflictes en què el seu objectiu no és evitar el conflicte sinó aprendre com afrontar-lo. La provenció s’ha de treballar de forma gradual, des …

Leer más »